Reglemente för igenkänningsstandert i Nyländska Jaktklubben

NJK / Reglemente för igenkänningsstandert i Nyländska Jaktklubben

Reglemente för igenkänningsstandert i Nyländska Jaktklubben r.f

Instruktion utfärdad 26.2.2003 av styrelsen med stöd av 20 § stadgarna

1 § Allmänt. Styrelsen för Nyländska Jaktklubben kan på ansökan godkänna klubbmedlems igenkänningsstandert (standerten) att föras på segel- eller motorjakt, att antecknas i klubbens standertregister och att publiceras i årsboken.

 

2 § Ägaren. Standerten utmärker person eller rederi, varmed avses flere än en fysisk ägare, vilka samtliga är klubbmedlemmar.

 

3 § Ansökan. I ansökan bör anges till vilka i klubbens jaktregister införda jakter standerten huvudsakligen kommer att användas. Till ansökan skall fogas en ritning av standerten i färg, varvid skalan bör vara minst 1:4. Ritningar returneras inte. Styrelsen behöver icke motivera eventuellt avslag

 

4 § Heraldisk granskning. Styrelsens beslut föregås av en heraldisk granskning, som utförs av ett av styrelsen tillsatt utskott.

 

5 § Registreringsavgiften. För täckande av registrerings- och tryckningskostnader uppbär klubben en registreringsavgift, som framgår ur separat förteckning över klubbens avgifter

 

6 § Om registreringsförutsättningarna. Förutsättningar för registrering är bl.a.:

[i] att standerten inte får vara påfallande lik någon annan känd standert;

[ii] att färgerna bör vara klara basfärger; och

[iii] att figurerna bör vara enkla och tydliga.

De heraldiska flaggfärgerna är gult, vitt, rött, blått, svart, grönt, purpur, orange och violett.

I en klanderfri heraldisk formgivning ingår inte bokstäver, siffror, kartor, landskapsbilder eller bilder som beskriver verksamhet. Bilder som kan väcka anstöt godkänns icke.

 

7 § Hur standert förs. Standerten förs i stormastens topp eller under babords salning. På motorbåt förs standerten på gösstång eller under salning. Standertstången skall sticka minst två gånger standertens höjd över masttoppen. Då standert förs under salning på segelbåt eller i gösstång på motorbåt går man ner minst ett steg i storleksskalan där det är möjligt.

 

8 § Ändring i rederiet. Ifall rederiets sammansättning ändras bör styrelsen meddelas därom.

 

9 § Måtten. Rekommenderad storlek på standerten:

Båtens längdBåtens längdStandertens måttStandertens mått
SegelbåtMotorbåtTriangulärRektangulär/tvåtungad
> 22,0 m> 27,0 m53 x 106 cm53 x 87 cm
> 17,0 m> 22,0 m 46 x 92 cm46 x 75 cm
> 13,0 m> 17,0 m 38 x 76 cm38 x 62 cm
> 10,0 m> 13,0 m30 x 60 cm30 x 49 cm
> 7,5 m> 10,0 m 23 x 46 cm 23 x 38 cm
< 7.5 m< 10.0 m15 x 30 cm 15 x 25 cm

10 § Avförande ur standertregistret. Om medlem avlider eller om medlemskapet i klubben på annat sätt upphör, avförs standerten från standertregistret. Styrelsen kan också avföra standert ur registret, om dess ägare ej längre uppfyller andan i detta reglemente.

 

11 § Ansvar. Klubben ansvarar ej för om standert kränker tredje mans rätt. Ägaren äger gottgöra klubben all skada, som förorsakas klubben därav, att ansökan bifallits och standerten funnits införd i standertregistret.

 

12 § Flaggreglementet. För standert gäller i allt övrigt klubbens flaggreglemente.

(redigera)
Facebook YouTube
X