Kommodor Birger Krogius Juniorfond

NJK / Kommodor Birger Krogius Juniorfond / Kommodor Birger Krogius Juniorfond

Aktiv förvaltning av fondens medel
År 2016 var den återupplivade juniorfondens första verksamhetsår. Juniorfonden fick en rivstart; grundkapitalet vid årets början på 20.000 euro tillfördes med donationer på totalt 6.500 euro. Fondens aktieplacering avkastade 1.800 euro och juniorfondens totala värdet per årets slut uppgick till 28.300 euro. Fondens verksamhetsår 2017 har kommit fint igång, enbart i januari flöt det in närmare 2.000 euro i donationer!

De insamlade medlen går oavkortat till fonden som förvaltas av Aktia Private Banking med avsikt att maximera fondens långsiktiga värde, och därmed utdelbara medel. Fonden är en aktiefond och årligen utdelade medel motsvarar inte avkastningen, dvs. årligt utdelbart belopp max 50% på fondens årliga avkastning efter att direkta kostnader avdragits. Fonden förvaltas och dess långsiktiga verksamhet leds på bästa sätt av NJK:s styrelse, i samråd med junioravdelningen och en aktiv klubbmedlem representerande donatorerna.

Fonden skall stöda den operativa juniorverksamheten
Fondens avsikt, in enlighet med dess stiftare och ursprungsdonator Birger Krogius år 1961, är att ”understöda en eller flera juniorer att delta i internationella kappseglingar” eller annan härmed förknippad juniorverksamhet som NJK’s styrelse eller junioravdelning närmare bestämmer om. De utdelbara medlen skall vara ett komplement till den operativa juniorverksamheten som har en årlig budget och verksamhetsplan fastställd av klubbens styrelse.

Juniorfonden för en pågående dialog med klubbens junioravdelning om de kommande satsningarna och understöden och en långsiktig plan kommer att utarbetas under år 2017. Möjliga satsningar kunde exempelvis vara sponsorering av lovande juniorer på internationella kappseglingsbanor, ett bredare utbud seglingsundervisning och mera resurser i form av juniortränare. Man tar årligen ställning till de olika möjliga projekten och försöker finna de som ger mest utdelning till mottagarna och NJK. Till dags dato har inga medel delats ut ur den återupplivade fonden.

Kommodor Birger Krogius jämte hustru Gunhild Krogius.
NJKs 100-års jubileum 1961.

tillbaka till föregående sida

NJKare i tredje led
Birger Krogius (1901-1997). När NJK:s junioravdelning startades år 1916 blev Birger medlem och på det sättet började den tredje generationen Krogius insatts i klubbens historia. Birger var från första början en aktiv seglare och medlem. År 1943 valdes Birger in i NJK:s styrelse samt mellan åren 1952-1964 var han klubbens kommodor.

Klubbens juniorverksamhet stod Birger, liksom hans bror Ragnar och hustru Tjoppa, nära hjärtat. Då klubben firade sitt 100-års jubileum år 1961, jubileet som kom att bli en jättelik styrkeprestation, stiftade Birger fonden ”Kommodor Birger Krogius Juniorfond”, med ett inbetalt belopp motsvarande dagens värde på ca. 2.200 euro.

Birger Krogius valdes vid ett extra klubbmöte den 4 februari 1965 till Hedersmedlem med titeln ”Hederskommodor i Nyländska Jaktklubben”.

Det händer mycket inom NJK Junior
Även om juniorverksamheten alltid varit en central del av klubbens verksamhet, har man de senaste åren kanske inte helt motsvarat till dagens behov. Inför året 2017 och framöver har styrelsen beslutat göra ytterligare satsningar för att få fart på den redan aktiva juniorverksamheten, med mål om att öka antalet juniorer som tränar i våra träningsgrupper och som deltar på våra läger.
Planeringsmöte. Edvard Krogius till vänster. Styrelsemedlem, ordförande för junior- och träningskommittén, Jolle Blässar till höger.

En bredare juniorbas ger fler aktiva kappseglare i äldre åldrar. Man har t.ex. infört ”juniorsöndagarna”, för att aktivera och hålla samman de yngre seglarna under vintermånaderna. Under våren kommer även en simskola för våra yngsta juniorer att köras i samarbete med Folkhälsans simlärare. Även fler läger under sommaren är inplanerade. En ny hobbygrupp kommer att arrangeras på söndagarna för de juniorer som vill segla men kanske inte tänker sig bli OS medaljör.

Facebook YouTube
X